എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ കൊമ്പന്മാർ നിര നിരയായി ! 20 BUSES IN SCHOOL TRIP WITH 941 STUDENTS

എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ കൊമ്പന്മാർ നിര നിരയായി ! 20 BUSES IN SCHOOL TRIP WITH 941 STUDENTS

▶ Check out my gear on Kit: https://kit.com/VinodSpark വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ സ്കൂൾ ടൂർ … മലപ്പുറത്തെ ഒരു സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒരു ടൂർ… യാത്രയിലെ അപ്പൂർവ നിമിഷങ്ങൾ

More