പ്രണയദിനത്തിലെ കൊലപാതകം I how to solve the mystery , Mentalist Nipin Niravath

how to solve the mystery , Mentalist Nipin Niravath
Image : 1. http://www.nipinniravath.com/assets/base/img/content/team/d2l.jpg
Image : 2. http://www.nipinniravath.com/assets/base/img/content/team/d3l.jpg

www.nipinniravath.com
https://www.facebook.com/nipin.niravath
https://simple.wikipedia.org/wiki/Nipin_Niravath